]]>

Djøf

Tjenestefrihed uden løn

Her kan du læse om den form for tjenestefrihed eller orlov, som omfatter fravær fra arbejdet uden løn i en tidsbegrænset periode og med ret til at få en stilling inden for ansættelsesområdet, når perioden er udløbet.

Tjenestefrihed til arbejde i udlandet

Som offentligt ansat har du ret til tjenestefrihed uden løn, hvis du:

  • udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslandene
  • udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med
  • ansættes i Grønlands Selvstyre.

Retten til tjenestefrihed uden løn er ikke tidsbegrænset.

Retten til tjenestefrihed gælder i samme omfang for en eventuel medfølgende ægtefælle/samlever.

Retten for de statsansatte omfatter efter fast praksis også ansatte, der ikke udstationeres, men ansættes i udlandet inden for de samme områder, som nævnt ovenfor.

Læs mere om ret til tjenestefrihed uden løn for ansatte i staten og for ansatte i kommuner.

Efter gensidige aftaler har statsansatte inden for Norden, som skal gøre tidsbegrænset tjeneste i Nordisk Ministerråds Sekretariat og Nordisk Råds Præsidiesekretariat eller i fællesnordiske institutioner, ret til tjenestefrihed i den tid, tjenesten varer. Perioden kan dog ikke overstige 8 år.

Tjenestefrihed til andre formål

Som offentligt ansat kan din arbejdsgiver også meddele dig tjenestefrihed uden løn til andre formål, end hvad der er nævnt ovenfor. En sådan tjenestefrihed vil dog ikke være en egentlig ret for den ansatte.

Hvis du har brug for tjenestefrihed af familiemæssige årsager, fx til pasning af alvorligt syge børn eller pasning af døende, vil der dog være tale om en egentlig ret. Læs mere om ret til tjenestefrihed af familiemæssige årsager.

Generelt om tjenestefrihed uden løn

Hvis du er privatansat har du ikke umiddelbart ret til orlov uden løn. Det er et forhandlingsemne mellem dig og din arbejdsgiver, med mindre det er aftalt i de personalepolitiske retningslinjer på arbejdspladsen eller i en overenskomst, der regulerer ansættelsesforholdet.

Hvis du er offentligt ansat, kan din arbejdsgiver give dig tjenestefrihed uden løn i situationer, hvor det ikke strider mod arbejdsgiverens interesser. Det betyder, at din arbejdsgiver skal begrunde et afslag på en anmodning om tjenestefrihed. Og arbejdsgiveren skal kunne argumentere for, at orloven vil være til ulempe for arbejdspladsen. Det er altså ikke nok, at din arbejdsgiver blot meddeler, at man ikke vil.

Hvis du har fået bevilget tjenestefrihed, er det din arbejdsgivers ansvar, at der er en ledig stilling til dig, når tjenestefrihedsperioden udløber. Du har krav på at vende tilbage til ansættelsesstedet til en stilling, der svarer til stillingen inden orloven, men ikke nødvendigvis til det samme kontor eller til den samme stilling, medmindre du har aftalt det med arbejdsgiveren.

Tjenestefrihed ydes som udgangspunkt uden løn.

Ansatte, der har tjenestefri, kan opsiges/afskediges i samme omfang som andre ansatte.

Kriteriet for behandling af ansøgninger om tjenestefrihed fastsættes på de enkelte arbejdspladser efter drøftelse i samarbejdsudvalget.