]]>

Djøf

Få overblik over din barselsorlov

Få overblik over din barsel og retten til barselsdagpenge, løn og orlov. Du kan også læse om din ret til ferie og til udskydelse og forlængelse af barselsorloven.

Ny barselsmodel på vej

Hvis du føder 2. august 2022 eller senere, vil du som lønmodtager være omfattet af nye regler. De gælder ikke for selvstændige, ledige og studerende.

I udgangspunktet har vi her beskrevet, hvad der gælder, hvis barnet er født før 2. august 2022. Kun hvis det specifikt fremgår, er det også beskrevet, hvad der gælder ved termin 2. august 2022 eller senere.

Fra 1. januar 2024 vil regnbuefamilier få mulighed for at fordele barselsorloven mellem op til 4 forældre, og soloforældre vil få mulighed for at overdrage en del af orloven til nærtstående familiemedlemmer. De nærmere detaljer er endnu ikke på plads, og de regler er derfor endnu ikke beskrevet her.

Planlæg din barsel med vores beregnere

Denne barselsberegner gælder for børn, som er født før 2. august 2022 denne barselsberegner.

Denne barselsberegner gælder for børn, som er født fra 2. august 2022 og frem. denne barselsberegner.

Ret til orlov

Ved barsel har både moderen og faderen ret til orlov, dvs. ret til fravær og ret til barselsdagpenge. Retten til fravær og retten til dagpenge falder for en del sammen, men der kan også forekomme orlovsperioder uden ret til dagpenge. Det skyldes, at retten til fravær omfatter flere uger end retten til dagpenge.

Derudover er der også ofte tilknyttet en lønret til en del af orlovsperioden. På det offentlige område er dette fastlagt i overenskomsterne, men i en privatansættelse skal det ofte undersøges, da det skal være aftalt før du har en fuld lønret.

Orlov før fødsel kaldes graviditetsorlov, orlov fra fødslen til og med 14. uge kaldes barselsorlov, mens orlov fra 15. uge og frem kaldes forældreorlov.

Herunder kan du læse mere om de enkelte elementer, og hvordan du kan planlægge det.

Retten til fravær, dagpenge og løn under din barsel

Fraværsret under barsel

Retten til fravær dækker flere uger end retten til dagpenge. Det er derfor muligt at holde en betydelig længere orlov end de 52 uger med dagpenge.

For de fleste er det ikke relevant at holde orlov, hvis der ikke som minimum er mulighed for at få dagpenge. Men muligheden for orlov uden hverken løn eller dagpenge eksisterer altså.

Der er også fleksible muligheder for at tilrettelægge din barsel ud fra dine og den anden forældres ønsker og behov. Det omfatter muligheden for at udskyde orlov til senere afholdelse og forlængelse, og muligheden for at genoptage arbejde delvist.

Retten til fravær fordeler sig mellem moderen og faderen således:

Ret til orlov ved fødsel før 2. august 2022 

  Før fødsel (termin) Efter fødsel
Mor

4 uger før termin
(dog 8 uger for kommunalt/regionalt
ansatte og 6 uger for statsansatte)

14 uger (barselsorlov)
32 uger (forældreorlov)

Kan afholdes efter de 14 ugers barselsorlov

14 uger (forlængelse)

Far

 

2 uger (fædreorlov)32 uger (forældreorlov)

Kan afholdes efter de 2 ugers fædreorlov

14 uger (forlængelse)

Ret til orlov ved fødsel 2. august 2022 eller senere 

  Før fødsel (termin) Efter fødsel
Mor

4 uger før termin
(dog 8 uger for kommunalt/regionalt
ansatte og 6 uger for statsansatte)

2 uger (øremærket)
26 uger                      

 

9 uger (øremærket)

 

14 uger (forlængelse)

 

Far

 

2 uger (øremærket)
26 uger 

 

9 uger (øremærket)

 

14 uger (forlængelse)

 

Barselsdagpenge

Udgangspunktet i barselslovgivningen er 1 års barsel. Det betyder, at forældrene samlet set har ret til 52 uger med barselsdagpenge.

Hvad enten du er i beskæftigelse eller arbejdssøgende, så er du omfattet af retten til 52 uger med barselsdagpenge. Der gælder særlige regler for studerende.

De 52 uger med barselsdagpenge fordeler sig mellem moderen og faderen således:

Ret til barselsdagpenge ved fødsel før 2. august 2022

Før fødsel (termin) Efter fødsel (1.-14.uge) Efter fødsel (fra 15. uge)
Mor

4 uger før termin

14 uger

32 uger fælles

Far 2 uger

Ret til barselsdagpenge ved fødsel 2. august 2022 eller senere

Før fødsel (termin) Efter fødsel
Mor

4 uger før termin

2+9 uger

26 uger fælles

Far 2+9 uger

Løn under barsel

De fleste ansatte har også ret til hel eller delvis løn under barsel. Om du har ret til løn og hvor meget løn, du har ret til under din barselsorlov, afhænger af, hvad der er aftalt for dit ansættelsesforhold.

Kommunalt og regionalt ansat 

Orlov før fødsel - Moderen

Du har som kommunalt eller regionalt ansat mor ret til orlov med løn fra otte uger før forventet fødsel (termin). Din læge fastsætter, hvornår du har termin, og terminsdagen skal indregnes i de otte uger.

Hvis du føder før planlagt termin, bliver din ret til orlov før fødsel afkortet tilsvarende. Nedkommer du efter planlagt termin, forlænges perioden for orlov til gengæld svarende til den tid, du må gå over termin. Ved kejsersnit er datoen for kejsersnittet at betragte som terminsdato.

Orlov før fødsel - Faderen

En kommunalt eller regionalt ansat far har ikke ret til orlov før fødslen. Orlovens længde beregnes fra dagen efter fødselsdatoen. De første 14 ugers orlov efter fødsel kaldes barselsorlov, herefter kaldes det forældreorlov. Det er en betingelse for løn under orlov, at din arbejdsgiver får dagpengerefusion.

Orlov efter fødsel (de første 14 uger) - Moderen

En kommunalt eller regionalt ansat mor har ret til 14 ugers barselsorlov med løn efter fødsel.

Orlov efter fødsel (de første 14 uger) - Faderen

Som kommunalt eller regionalt ansat far/medmor har du ret til 2 ugers fædreorlov med løn i forbindelse med fødslen. Du kan frit placere de 2 ugers orlov i både sammenhængende og ikke-sammenhængende perioder inden for de første 14 uger efter fødslen - så længe du aftaler placeringen med din arbejdsgiver. Afhængig af hvad der passer bedst for jeres familie, kan du altså aftale med din arbejdsgiver, at du fx holder orlov i den første uge efter fødslen, tager to dage i uge 7 og en enkelt dag i uge 9, 11 og 14.

Forældreorlov (fra uge 15. og frem) - Fælles for moderen og faderen

Orlov fra den 15. uge efter fødslen kaldes forældreorlov. Den regionale og kommunale ordning indebærer, at når begge forældre er ansat i region, eller begge er ansat i kommune, har mor ret til 6 uger med løn, og far har ret til 7 uger med løn. Herudover har forældrene 6 uger med løn til deling mellem sig, i alt 19 uger med løn fra den 15. uge.

Er kun den ene forælder ansat i region, eller kun den ene ansat i kommune, tilfalder de 6 fælles uger med løn den kommunalt eller regionalt ansatte, så han/hun kan have de 6 fælles uger med løn ud over de 6 uger (som er øremærket til moderen) eller 7 uger (som er øremærket til faderen). Det bliver i alt 12 uger med løn for moderen eller 13 uger med løn for faderen. Dette gælder, uanset at den anden forælder får fuld løn efter en anden aftale.

Er fx faderen ansat i staten og moderen i en kommune/region, får faderen 7+6 uger med løn efter den statslige aftale, ligesom moderen får 6+6 uger med løn efter den kommunale/regionale aftale. Totalt bliver det 25 ugers forældreorlov med løn.

Fra den 15. uge har forældrene tilsammen 32 uger med dagpenge. De uger, mor og/eller far har ret til fuld løn, forudsætter, at arbejdsgiver får dagpengerefusion. Det betyder, at når mor og/eller far er på forældreorlov med fuld løn, så bruger de af de 32 dagpengeuger.

Eksempel: Begge forældre er ansat i staten. De holder 6+7+6 ugers forældreorlov med løn. Samlet set bruger de 19 uger af deres fælles 32 uger med dagpenge. Herefter har de 13 uger tilbage på dagpenge.

Læs AC's barselsvejledning for offentligt ansatte

Anciennitet og pension

Efter ligebehandlingsloven medregnes fraværsperioder ved beregning af anciennitet i arbejdsforholdet. Det gælder både orlov før og efter fødsel, og uanset om du har ret til løn. Ancienniteten er relevant ved beregning af løn, opsigelsesvarsel og jubilæum.

Som kommunalt eller regionalt ansat skal din arbejdsgiver indbetale såvel dit eget som arbejdsgivers pensionsbidrag i både den del af orloven, hvor du modtager løn, og i den del af orloven, hvor du modtager dagpenge. Du kan dog højest få pensionsbidrag under ulønnet orlov i 20 uger. Hvis du får nedsatte dagpenge, fordi du forlænger forældreorloven med 8 eller 14 uger, så vil du få et forholdsmæssigt nedsat pensionsbidrag.

Aftale om fravær af familiemæssige årsager på kommunernes område

Aftale om fravær af familiemæssige årsager på regionernes område

Statsansat 

Orlov før fødsel - Moderen

Du har som statsansat mor ret til orlov med løn seks uger før forventet fødsel (termin). Din læge fastsætter, hvornår du har termin, og terminsdagen skal indregnes i de seks uger.

Hvis du føder før planlagt termin, bliver din ret til orlov før fødsel afkortet tilsvarende. Nedkommer du efter planlagt termin, forlænges perioden for orlov til gengæld svarende til den tid, du må gå over termin. Ved kejsersnit er datoen for kejsersnittet at betragte som terminsdato.

Orlov før fødsel - Faderen

Som statsansat far har du ikke ret til orlov før fødslen.

Orlov efter fødsel (Barselsorlov - de første 14 uger) - Moderen

Orlovens længde beregnes fra dagen efter fødselsdatoen. De første 14 ugers orlov efter fødsel kaldes barselsorlov, herefter kaldes det forældreorlov. Det er en betingelse for løn under orlov, at din arbejdsgiver får dagpengerefusion.

En statsansat mor har ret til 14 ugers barselsorlov med løn efter fødsel.

Orlov efter fødsel (Barselsorlov - de første 14 uger) - Faderen

Som statsligt ansat far/medmor har du ret til 2 ugers fædreorlov med løn i forbindelse med fødslen. Du kan frit placere de 2 ugers orlov i både sammenhængende og ikke-sammenhængende perioder inden for de første 14 uger efter fødslen - så længe du aftaler placeringen med din arbejdsgiver. Afhængig af hvad der passer bedst for jeres familie, kan du altså aftale med din arbejdsgiver, at du fx holder orlov i den første uge efter fødslen, tager to dage i uge 7 og en enkelt dag i uge 9, 11 og 14.

Forældreorlov (fra uge 15 efter fødsel og frem) - Fælles for moderen og faderen

Orlov fra den 15. uge efter fødslen kaldes forældreorlov. Den statslige ordning indebærer, at når begge forældre er ansat i staten, har mor ret til 6 uger med løn, og far har ret til 7 uger med løn. Herudover har forældrene 6 uger med løn til deling mellem sig, i alt 19 uger med løn fra den 15. uge.

Er kun den ene forælder ansat i staten tilfalder de 6 fælles uger med løn den statsansatte, så han/hun kan have de 6 fælles uger med løn ud over de 6 uger (som er øremærket til moderen) eller 7 uger (som er øremærket til faderen). Det bliver i alt 12 uger med løn for moderen eller 13 uger med løn for faderen. Dette gælder, uanset at den anden forælder får fuld løn efter en anden aftale, fx den kommunale/regionale.

Er fx faderen ansat i staten og moderen i en kommune/region, får faderen 7+6 uger med løn efter den statslige aftale, ligesom moderen får 6+6 uger med løn efter den kommunale/regionale aftale. Totalt bliver det 25 ugers forældreorlov med løn.

Fra den 15. uge har forældrene tilsammen 32 uger med dagpenge. De uger, mor og/eller far har ret til fuld løn, forudsætter, at arbejdsgiver får dagpengerefusion. Det betyder, at når mor og/eller far er på forældreorlov med fuld løn, så bruger de af de 32 dagpengeuger.

Eksempel: Begge forældre er ansat i staten. De holder 6+7+6 ugers forældreorlov med løn. Samlet set bruger de 19 uger af deres fælles 32 uger med dagpenge. Herefter har de 13 uger tilbage på dagpenge.

Anciennitet og pension

Efter ligebehandlingsloven medregnes fraværsperioder ved beregning af anciennitet i arbejdsforholdet. Det gælder både orlov før og efter fødsel, og uanset om du har ret til løn. Ancienniteten er relevant ved beregning af løn, opsigelsesvarsel og jubilæum.

Som ansat i staten skal din arbejdsgiver under hele orloven indbetale såvel dit eget som arbejdsgivers pensionsbidrag, uanset om du modtager løn eller dagpenge. Hvis du forlænger de 32 ugers forældreorlov med 8 eller 14 uger, har du dog ikke ret til pensionsbidrag i den forlængede del af orloven.

Læs mere om reglerne i Statens barselsvejledning.

Privatansat

Vær opmærksom på, at der kan være bedre lønvilkår aftalt for dig, såfremt det fremgår af din ansættelseskontakt eller i virksomhedens husaftale/overenskomst.

Det vil være en betingelse for lønretten, at din arbejdsgiver får dagpengerefusion.

Anciennitet og pension

Efter ligebehandlingsloven medregnes fraværsperioden ved graviditets-, barsels-, adoptions- og forældreorlov ved beregning af anciennitet i arbejdsforholdet. Der er derimod ingen lovbestemmelse om optjening af pension.

Privatansattes ret til optjening af pension under barsels- og forældreorlov (med eller uden løn) vil fremgå enten af ansættelseskontrakten eller være indskrevet i en eventuel kollektiv aftale/personalepolitik.

Orlov med løn før fødsel - Moderen

Medmindre der er fastsat bedre vilkår i din ansættelseskontakt eller efter husaftale/overenskomst, har du som privatansat mor ret til orlov med halv løn fire uger før forventet fødsel (termin). Er den halve løn mindre end dagpengesatsen, har du som minimum ret til dagpengesatsen. Din læge fastsætter, hvornår du har termin, og terminsdagen skal indregnes i de fire uger.

Hvis du føder før planlagt termin, bliver din ret til orlov før fødsel afkortet tilsvarende. Nedkommer du efter planlagt termin, forlænges perioden for orlov til gengæld svarende til den tid, du må gå over termin.

Orlov med løn før fødsel - Faderen

Faderen har ikke ret til orlov før fødslen.

Orlov med løn efter fødsel (Barselsorlov - de første 14 uger) - Moderen

Orlovens længde beregnes fra dagen efter fødselsdatoen. De første 14 ugers orlov efter fødsel kaldes barselsorlov, herefter kaldes det forældreorlov.

En privatansat mor har ret til 14 ugers barselsorlov med halv løn efter fødsel, dog som minimum dagpengesatsen. Bedre vilkår kan følge efter ansættelseskontrakt eller husaftale/overenskomst, mod at arbejdsgiver får dagpengerefusion.

Orlov med løn efter fødsel (Barselsorlov - de første 14 uger) - Faderen

En privatansat far har ikke ret til løn under de 2 ugers fædreorlov i forbindelse med fødslen. Faderen har ret til 2 uger med dagpenge. Bedre vilkår kan følge efter ansættelseskontrakt eller husaftale/overenskomst.

Forældreorlov (fra uge 15 efter fødsel og frem) - Fælles for moderen og faderen

Med mindre der er aftalt ret til løn under forældrelorlov i ansættelseskontrakten eller i virksomhedens husaftale/overenskomt, har du som privat ansat far eller mor ikke ret til løn under forældreorlov. I stedet gælder en fælles dagpengeret i 32 uger. Se nærmere om ret til dagpenge og fravær under barsel på Djøfs hjemmeside om barsel og adoption under ansættelsesvilkår.

Barselsudligningsordning

Det er lovpligtigt for din arbejdsgiver at være med i en barselsudligningsordning som eksempelvis barsel.dk. Med refusion fra fonden kan din arbejdsgiver udbetale dig en højere løn under din orlov, og få dækket udgifterne hertil. Dette gælder naturligvis kun hvis din løn under orlov er mindre end den pågældende maksimale refusionsret.

Barsel.dk

Skal du snart være mor eller far, og betaler din arbejdsgiver dig ikke fuld løn under din barsel? Vær opmærksom på din mulighed for at forhandle dig til højere løn i kraft af barsel.dk.

Få højere løn med barsel.dk

Din arbejdsgiver får refusion, når du får løn under barsel. Det gælder uanset, om du får fuld eller delvis løn. Refusionen består af dine barselsdagpenge plus et beløb fra den barselsfond, som din arbejdsgiver i forvejen betaler til. Med refusionen får din arbejdsgiver reduceret sine lønudgifter og har derfor mulighed for at betale højere løn under barsel.

Er du privatansat uden andre barselsvilkår end, hvad der fremgår af funktionær-, og barselsloven, har du som mor kun ret til halv løn 4 uger før og 14 uger efter fødslen, mens du som far/medmor slet ikke har ret til lønnet orlov. Det vil derfor være en god idé at tage en forhandling med din arbejdsgiver om løn under barsel.

Hvis der ikke fremgår andet af din kontrakt eller husaftale, er det statens barselsfond som din arbejdsgiver indbetaler til og får refusion fra.

Sådan er refusionen fra barsel.dk 

Får du fuld eller delvis løn under barsel, er refusionen til din arbejdsgiver på maksimalt 189,50 kr. (2019) i timen. Se den nærmere udregning.

Din arbejdsgiver kan få refusion fra barsel.dk:

 • 4 uger før forventet termin til mor
 • 2 uger efter fødsel til mor
 • 2 ugers fædreorlov efter fødsel (inden for de første 14 uger) til far/medmor
 • 25 ugers fællesorlov, der kan deles mellem mor og far/medmor.

Vær dog opmærksom på, at de 25 ugers fællesorlov løber fra 2 uger efter, at barnet er født. Planlægger du fx at holde din del af orloven efter de 27 uger, vil din arbejdsgiver derfor ikke kunne få refusion. 

Det ender din arbejdsgiver med at betale

Djøf anbefaler, at du forsøger at forhandle dig til fuld løn i den periode, hvor din arbejdsgiver kan få refusion. Din arbejdsgiver kan regne ud, hvor meget det kommer til at koste på barsel.dk

Lykkes det dig ikke at forhandle fuld løn, anbefaler vi, at du i stedet forsøger at forhandle dig til en løn, der som minimum svarer til det beløb, din arbejdsgiver får i refusion, hvis det beløb er højere end din halve løn. På den måde får du cirka 38% mere i timen før skat, end du ville få på barselsdagpenge alene.  

Indvilliger din arbejdsgiver i at betale dig løn op til refusionssatsen, får arbejdspladsen dækket timelønnen og ferieoptjeningen i disse timer. Hvis I har en aftale om løbende pension, betaling af telefon eller internet, vil denne del dog ikke blive dækket.

Ph.d. og særlige ansættelser

Ph.d.-studerende

Langt de fleste ph.d.-studerende er ansat inden for statens område. Ansættelsen kan ske enten som kandidatstipendiat eller ph.d.-stipendiat. Begge stillingstyper følger statens regler for barsel, og er særskilt omtalt i overenskomstens bilag 5.

Ph.d.-studerende, adjunkt/forsker og post.doc i staten 

Ph.d.-stipendiater følger reglerne i statens barselsaftale med ret til fuld løn i samme perioder som andre statsansatte. Hvis ansættelsesperioden er sat til udløb under barsels- eller adoptionsorlov, forlænges ansættelsen i den resterede orlovsperiode. Ansættelsen forlænges desuden med den tid, som den ansatte har holdt orlov inden det planlagte udløb.

Ph.d. i en region

Ph.d.-stipendiater følger reglerne i den regionale barselsaftale med ret til fuld løn i samme perioder som andre regionalt ansatte. Hvis ansættelsesperioden er sat til udløb under barsels- eller adoptionsorlov, forlænges ansættelsen i den resterede orlovsperiode. Ansættelsen forlænges desuden med den tid, som den ansatte har holdt orlov inden det planlagte udløb.

Ph.d. i en kommune

Som ph.d.-studerende i kommune eller region er du omfattet af den kommunale/regionale overenskomst. Det fremgår ikke af overenskomsten, at din ansættelsesperiode bliver forlænget svarende til antallet af fraværsuger. Du skal derfor specifikt bede om at få det skrevet ind i din kontrakt. Kontakt Djøf, inden du skriver kontrakten under.

Tidbegrænset ansatte

Som tidsbegrænset ansat er du omfattet af samme regler som fast ansatte med hensyn til barsel og adoption.

Det betyder, at du – inden for ansættelsesperioden – har ret til fuld løn under orlov på samme betingelser som andre ansatte, hvis du er offentligt ansat.

Udløber din ansættelsesperiode for eksempel med udgangen af juni og føder du i marts, så har du løn under orlov indtil udgangen af juni. Herefter vil du være berettiget til barselsdagpenge.

Som privat ansat vil du på samme vis – inden for ansættelsesperioden – være berettiget til halv løn efter funktionærloven (hvis du er funktionær). Det kan også være, at din kontrakt eller en kollektiv aftale stiller dig bedre.

Timelønnede undervisere 

Som ekstern lektor har du ret til fuld løn under barsel og adoption efter reglerne for statsligt ansatte.

Hvis du er ansat som undervisningsassistent – i henhold til cirkulære om timelønnet undervisning – så følger du også aftaler og regler på statens område, hvis der er aftalt en undervisningsperiode på 4 måneder eller derover eller et undervisningstimetal på 50 eller derover under ansættelsen.

Har du i ansættelsesperioden fuldtids- eller deltidsbeskæftigelse andetsteds i et omfang, der inklusiv den timelønnede undervisning betyder, at du har mere end fuld beskæftigelsesgrad, så får du ikke løn for mere end fuld tid.

Der kan kun ydes fuld løn indtil ansættelsesperiodens udløb.

Barsel og ferie

Optjener du betalt ferie mens du er på barsel?  

Under din barselsorlov optjener du ret til betalt ferie fra din arbejdsgiver, i den periode hvor du får hel eller delvis løn under fraværet.

Har du kun ret til delvis løn, optjener du alligevel ret til ferie med fuld løn, hvis du stadig er ansat hos den samme arbejdsgiver, når ferien holdes. Har du i en periode af din orlov alene ret til pensionsbidrag, men ikke til løn, vil det som udgangspunkt blive betragtet som delvis løn, og dermed vil du optjene ret til ferie med fuld løn.

Særligt for statsansatte

Er du ansat i staten, optjener du desuden ret til ferie med fuld løn i de første 6 måneder af en helt ulønnet orlovsperiode. Dette gælder også ved forlængelse af forældreorloven med enten 8 eller 14 uger. Det er dog en betingelse, at du genindtræder i tjenesten og holder ferie inden udløbet af det ferieår, hvor ferien skal være afholdt.

Afvikling af ferie – feriehindringer

Barselsorlov er ifølge ferieloven en feriehindring. Du kan som udgangspunkt derfor ikke holde ferie under barselsorlov.

Hvis du ønsker at holde ferie under din barselsorlov, skal du derfor benytte reglerne om udskydelse, sådan at du udskyder orlov og holder ferie, og derefter holder den udskudte orlov.

Ferie under afvikling af retsbaseret udskudt orlov

Afvikler du retsbaseret udskudt orlov, er det ikke muligt at afbryde og udskyde resten af orloven for at holde ferie, da retsbaseret udskudt orlov skal holdes i en sammenhængende periode. Har du forlænget forældreorloven med 8 eller 14 uger, kan du heller ikke bruge udskydelse, da den forlængede orlov også skal holdes i sammenhæng. Der vil altså altid være tale om feriehindring i disse situationer

Ferie under afvikling af aftalebaseret udskudt orlov

Afvikler du aftalebaseret udskudt orlov, kan du afvikle ferie, hvis du aftaler med din arbejdsgiver, at du udskyder orloven. Kan en sådan aftale ikke indgås, kan du ikke holde ferie.

Ferie ved delvis genoptagelse af arbejde

Ferie og barsel kan kombineres i forbindelse med, at arbejdet er genoptaget på hele dage. Restferie (øvrig ferie) kan holdes på de dage, hvor arbejdet er genoptaget. Er arbejdet for eksempel genoptaget fuldt ud mandag til torsdag, mens du holder orlov hver fredag, så kan du godt afvikle restferie på ugens første fire dage.

Har du genoptaget arbejdet, så du både har orlov og arbejder samme dag, er det kun muligt at holde ferie, hvis du kan indgå aftale om at udskyde orloven. Det skyldes, at ferie skal holdes i hele dage.

Ferie under børnepasningsorlov

Børnepasningsorlov (gælder kun børn født før 27. marts 2002) er aldrig en feriehindring, da lov om børnepasningsorlov bestemmer, at den resterende orlov udsættes i en periode, der svarer til den afholdte ferie.

Holder du børnepasningsorlov, skal du huske at afvikle ferien, da ferien ellers er mistet ved ferieårets udløb. Dog vil du kunne aftale med din arbejdsgiver, at du overfører en uges ferie til det efterfølgende ferieår, hvis der er adgang til det i kollektiv overenskomst. Det er der på det offentlige område.

Udskydelse og forlængelse af orlov

Hvis barnet er født 2. august 2022 eller senere, har hver forælder 2+9 ugers barsel, som er øremærket. Øremærket orlov kan ikke udskydes. Så hver forælder har 26 ugers orlov (fraværsret), som kan udskydes.

Er barnet født før 2. august 2022, har hver forælder 32 ugers orlov (fraværsret), som kan udskydes.

Den retsbaserede udskydelse af orloven 

Som forældre har I ret til at udskyde 8-13 uger, hvis I ønsker at holde den på et senere tidspunkt. Dette kaldes den retsbaserede udskydelse.

Der er en række forhold, du skal huske ved den retsbaserede udskydelse af orloven for så vidt angår både retten til dagpenge og retten til fravær:

 • I kan udskyde min. otte uger og maks. 13 uger.
 • Kun en af forældrene kan udskyde orloven retsbaseret.
 • Den pågældende periode (8-13 uger) skal holdes samlet, med mindre du konverterer den retsbaserede orlov til aftalebaseret orlov, se mere om aftalebaseret udskydelse nedenfor.
 • Den udskudte periode skal holdes, inden barnet er fyldt 9 år.
 • Du skal give din arbejdsgiver besked senest 16 uger, før du ønsker at gøre brug af den udskudte orlovsperiode.
 • Udskyder du orlov, kan du ikke samtidig forlænge orloven (til 40 eller 46 uger).
 • For at udskyde din ret til orlov med dagpenge skal du være beskæftiget.
 • Du kan ikke benytte udskudte uger under ledighed.

Hvis du er begyndt at holde en udskudt orlov, kan orloven ikke udskydes yderligere. Du har ikke ret til at genoptage arbejdet delvist med tilsvarende forlængelse af den udskudte orlov.

Den aftalebaseret udskydelse af orloven

Du har også mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at du udskyder op til henholdsvis 32 eller 26 uger af din orlov. Dette kaldes den aftalebaserede udskydelse, og der er ingen nedre grænser. Typisk vil 8-13 af disse uger følge af den retsbaserede udskydelse af orloven.

Begge forældre kan benytte den aftalebaserede udskydelse af orloven. Ved at udskyde orloven mister I (eller den af jer, der benytter orloven) retten til at forlænge den. Ved udskydelsen har I dog mulighed for delvist at genoptage arbejdet for på den måde at forlænge orloven.

Den aftalebaserede udskydelse kan – i modsætning til den retsbaserede – afholdes i perioder, også kaldet drypvis.

Når du indgår aftale om udskydelse af orlov, bør du samtidig huske at aftale, hvilket varsel du skal give forud for orlovens afholdelse. På det regionale/kommunale område er det 8 ugers varsel, hvis ikke der fremgår et varsel af aftalen.

Udskudt orlov ved jobskifte

Hvis du har udskudt orlov retsbaseret, og du skifter job, så er din nye arbejdsgiver bundet af en sådan aftale i forhold til fraværsretten. Dette gælder til gengæld ikke, hvis du har udskudt orlov aftalebaseret. Din nuværende arbejdsgiver kan ikke pålægge en fremtidig arbejdsgiver forpligtelser, og denne behøver derfor ikke at respektere en aftalebaseret udskydelse.

Ved jobskifte skal du derfor huske at indgå en aftale med din nye arbejdsgiver om aftalebaseret udskydelse, hvis du vil sikre dig, at du kan afholde orloven på et senere tidspunkt.

Husk også at overveje, om det er en god idé for dig, at hele din udskudte orlov eller eventuelt en del af orloven udskydes som retsbaseret. Hvis det er den retsbaserede del af orloven (8-13 uger), du vælger at udskyde, har det den fordel, at din ret til forældreorlov stadig eksisterer ved jobskifte. Til gengæld skal du holde hele forældreorloven på én gang.

Det er også muligt at kombinere retsbaseret udskydelse med aftalebaseret udskudt orlov. Ønsker du for eksempel at udskyde 20 uger, kan de 13 uger udskydes retsbaseret og de sidste 7 uger udskydes aftalebaseret.

Forlængelse af orlov

Mor og far kan vælge at forlænge orloven til 40 eller 46 uger – retten til at forlænge til 46 uger har du dog kun, hvis du er i arbejde eller er selvstændig.

Selv om du forlænger orloven, vil I stadig kun have ret til henholdsvis 32 eller 26 ugers dagpenge. Du kan derfor vælge at få dagpengene fordelt ud på 40 eller 46 uger, det vil sige et mindre beløb pr. uge, eller at afholde den forlængede periode uden dagpenge.

Hvis du ønsker at forlænge orloven, så husk at du skal meddele det senest 8 uger efter fødslen. 

Delvis genoptagelse af arbejdet

Som ansat kan du aftale med din arbejdsgiver, at du genoptager arbejdet delvist (på deltid i forhold til din normale arbejdstid), og på den vis forlænger orloven tilsvarende. Du får løn for de timer du har genoptaget arbejdet, og dagpenge for de timer, hvor du holder orlov. Delvis genoptagelse af arbejdet kræver, at du og din partner ikke har valgt at forlænge orloven til 40 eller 46 uger.

Delvis genoptagelse af arbejdet kan også ske ved udskydelse. Det kræver dog, at der er tale om den aftalebaserede udskydelse, fordi du så afholder orloven drypvis. Denne model kan du også bruge, når barnet er ældre, og du eksempelvis i en periode ønsker nedsat tid. 

Kom med i Djøfs barselsnetværk

I barselsnetværket kan du få inspiration til din karriere, netværk og hvordan du opnår work-life-balance i dit arbejdsliv.

Barselsregler og rettigheder

Læs mere om jobsøgning, lønforhandling og sygdom under graviditet og barsel. Du kan også få overblik over dine rettigheder i forbindelse med adoption og fertilitetsbehandling.

På barsel som studerende

Hvordan skal du forholde dig til SU og barselsdagpenge, hvis du bliver gravid i løbet eller i slutningen af dit studie. Få her et overblik over dine muligheder og kontakt altid Djøf for sparring omkring, hvad der er den bedste løsning for dig.